Menüü

Metall saab värvid!

Üldtingimused

PULBERVÄRVIMISTEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

1 ÜLDIST

Üldtingimustega kaetud Värvispectrum OÜ (edaspidi Värvispectrum) teenusteks on pulbervärvimisteenused (edaspidi Teenus või Töö).

1.2 Tellimus on Kliendi poolt tellitud Teenus.

1.3 Teenusega seotud suhetes lähtutakse alljärgnevatest dokumentidest: hinnapakkumine (edaspidi Pakkumine), tellimusega seotud e-kirjad, juriidilistes ja tehnilistes küsimustes vormistatud aktid või nõupidamiste protokollid, arve-üleandmis-vastuvõtuakt ja kehtivad asjakohased õigusaktid.

2 TEENUSE SISU

2.1 Teenus sisaldab endas ainult tellimuse keemilist ettevalmistustööd ja pulbervärvimist.

2.2 Teenuse hulka ei kuulu riputusavade tegemine, toodete mittekeemiline puhastamine, keermete katmine ja pakendamine. Nimetatud tegevused ja maksumus lepitakse eraldi ja enne Tellimuse täitmist kokku.

2.3 Teenuse osutamise aluseks on:

2.3.1 Värvispectrumi suuline Pakkumine (Teenuse maksumuse eeldatav hinnavahemik) ja Kliendipoolne suuline Pakkumise kinnitus või

2.3.2 Värvispectrumi kirjalik Pakkumine ja Kliendipoolne Pakkumise kinnitus, mis on antud suuliselt või kirjalikult, sh e- kirjaga.

2.4 Tööde üleandmise tähtaeg on määratud Pakkumises.

2.5 Juhul kui Teenuse osutamise tähtaegselt ei ole võimalik Värvispectrumist sõltumatutel asjaoludel (sh Kliendilt ettemaksu tähtaegne mittelaekumine, ettevalmistusfaasi teostamine jne), määratakse Värvispectrumi poolt Tööde üleandmise uus tähtaeg.

2.6 Tellimus loetakse täidetuks pärast Tööde üleandmist Kliendile, mille kohta vormistatakse arve-üleandmis-vastuvõtuakt.

2.7 Juhul kui Klient peatab või lõpetab ühepoolselt Tellimuse täitmise, kohustub Klient tasuma vastavalt Värvispectrumi poolt esitatud arvele seni teostatu eest. Lisaks on Värvispectrumil õigus nõuda Kliendilt peatamise või lõpetamisega seotud täiendavate kulude hüvitamist.

3 TÖÖDE VASTUVÕTT

3.1 Klient võtab Teenuse vastu arve- üleandmis-vastuvõtuakti alusel.

3.2 Vajadusel koostatakse vaheakte Teenuse etappide lõpetamisel ja/või kalendrikuu lõpus.

3.3 Värvispectrum teatab Kliendile Teenuse valmimisest. Teenus loetakse Kliendile üleantuks hetkel, kui Klient saab kauba kätte või allkirjastab arve-üleandmis-vastuvõtuakti või kui Teenust saab lugeda üleantuks.

3.4 Tellimuse toimetamisel Kliendi objektile on Klient kohustatud Teenuse vastu võtma viivitamatult. Teenuse vastuvõtmist kinnitab Klient või tema poolt volitatud esindaja Teenuse arve-üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamisega.

3.5 Klient on kohustatud tellitu enne arve-üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamist mõistliku hoolsusega üle vaatama ja avastatud puudustest Värvispectrumit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul kirjalikult teavitama.

3.6 Üleantud Teenuse vastavust nõuetele eeldatakse, kui arve-üleandmis-vastuvõtuaktil puudub märge puuduste kohta. Juhul kui Tellija keeldub 5 tööpäeva jooksul põhjendusi esitamata arve-üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamast, loetakse Teenus vastu võetuks ilma pretensioonideta.

3.7 Pretensioonid peavad olema kirjeldatud piisava detailsusega, vormistatud kirjalikult ja fotodega täiendatud.

4 TASUMINE

4.1 Juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis toimub Tööde eest tasumine alljärgnevalt:

4.1.1 Klient teostab ettemakse 100% ulatuses Teenuse maksumusest vastavalt esitatud ettemaksuarvele. Värvispectrum alustab Tellimuse täitmist pärast ettemakse laekumist.

4.2 Pooled võivad leppida kokku, et Klient tasub vahemakseid vastavalt koostatud vaheaktidele ja esitatud arvetele.

4.3 Kõik Teenused, mis osutatakse lisaks Tellimuses määratud mahule, kuuluvad tasumisele vastavalt Värvispectrumi kehtivale hinnakirjale või eraldi kokkuleppe alusel.

4.4 Juhul, kui Tellimus on valmis ja Klient ei tule õigeaegselt Tellimusele järele, on Värvispectrumil õigus esitada arve täismahus ning Kliendil on tasumise kohustus.

4.5 Klient maksab arve tasumisega hilinemisel viivist 0,02% arve maksumusest iga hilinenud kalendripäeva eest.

4.6 Värvispectrumil on kõikide nõuete tagamiseks Kliendi vastu pandiõigus Kliendi asjadele, mis on Värvispectrumi valduses.

5 VÄÄRAMATU JÕUD

5.1 Kui Värvispectrumi kohustuste täitmine on takistatud või oluliselt raskendatud otseselt või kaudselt põhjustel, mida Värvispectrum mõjutada ei saa, pikeneb Tellimuse täitmise tähtaeg vääramatu jõu kestuse võrra.

5.2 Kui Tellimuse täitmise tähtaeg eeldatavasti hilineb vääramatu jõu tõttu niivõrd pikka aega, et viivitus raskendab oluliselt Kliendi äritegevust ja Klient peab seetõttu hankima asenduskaupu mujalt, võib Värvispectrum Kliendi nõudmisel Tellimuse tühistada.

5.3 Kummalgi osapoolel ei ole õigust nõuda teiselt osapoolelt kahju hüvitamist Tellimuse täitmise viivituse või Tellimuse mittetäitmise alusel, kui viivituse või mittetäitmise põhjuseks on vääramatu jõud.

6 GARANTII

6.1 Värvispectrumi poolt antav garantiiaeg osutatud Teenusele on 2 aastat, kui pole kokkulepitud teisti.

6.2 Garantiiaeg algab kui Tellimus on üle antud.

6.3 Teenusele annab Värvispectrum garantii kui Tooted on:

6.3.1 eelnevalt passiveeritud (kuumtsingitud detailid), anodeerimata ja värvimata;

6.3.2 roostest, tsingiräbust, -tahmast ja muust määrdumisest puhtad (v.a. materjali kaitsev õlikiht). Detailide puhastamisel lisandub kokkuleppeline puhastustasu;

6.3.3 kaetud keermetega. Keermed, mis ei tohi värvi saada, peavad olema Kliendi poolt eelnevalt kaetud (enamlevinud võimalused: maalriteip, mis hiljem jätab liimise pinna, alternatiiviks on kasutada spetsiaalseid katteteipe või silikoonkatteid). Keermete katmise saab kokkuleppe alusel Värvispectrumilt tellida.

6.3.4 varustatud riputusavade või –kohtadega. Toodet peab olema võimalik riputada. Riputusavade tegemise saab vajadusel Värvispectrumilt tellida;

6.3.5 puhastatud silikoonist (v.a kuumakindel silikoon), markeri kirjadest, kummitihenditest, teipidest ja liimipindadest (pakendimaterjali, siltide ja teipide jäänuk).

7 VASTUTUS

7.1 Värvispectrum vastutab Töös ilmnenud vigade ja hooletuse eest kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlusega.

7.2 Värvispectrum ei vastuta Tellimuse täitmise käigus Kliendi varale tahtmatult tekitatud kahjude eest (sealhulgas materjali ootamatu reageerimine temperatuurile 200°C, riputusavade purunemine ja eelnevalt värvitud toodete ülevärvimisel tekkinud kahjud, hilisema ekspluatatsiooni eripäradest tingitud kahjustused), mida polnud võimalik vältida.

7.3 Värvispectrum ei vastuta Töö puuduste eest, kui on rikutud punktis 6.3 nimetatud garantii andmise eeldused.

7.4 Värvispectrumi vastutusaeg lõpeb koos garantiiaja lõppemisega.

7.5 Värvispectrumi vastutus piirdub ainult kirjalikult kokku lepitud hüvitistega ning Kliendil ei ole õigust saada muud hüvitist. Värvispectrum ei vastuta Kliendi tootmiskahjude, saamata jäänud tulu ega muu kaudse kahju eest.

7.6 Värvispectrum ei vastuta kahju eest, mis tekib ajal, mil tarnitud kaubad on Kliendi või kolmanda isiku valduses (pinnatöötlused, transportimised, paigaldamised). Samuti ei vastuta Värvispectrum Kliendi või kolmanda isiku toodetele või neid sisaldavatele kaupadele tekkiva kahju eest.

7.7 Ükskõik milliste pretensioonide puhul ei ületa Värvispectrumi kohustused kahju hüvitada osutatud Teenuse hinda.

7.8 Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Värvispectrum ei hüvita.

7.9 Värvispectrumil on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda väidetavalt kahjustunud objekti esitamist, Kliendi poolt ekspertiisi tellimist või tellida ise ekspetriis.

8 VAIDLUSED

8.1 Tekkinud lahkarvamused püütakse esmajoones lahendada läbirääkimiste teel.

8.2 Pretensioonid esitatakse kirjalikult.

8.3 Kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.4 Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Tartu Maakohtus.